About the Journal

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร
1) บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่นำเสนอการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับพุทธศาสนา บริหารการศึกษา ปรัชญา จิตวิทยา การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม นิติศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่นๆ
2) บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่

กำหนดออกเผยแพร่วารสาร   กำหนดออกวารสารปีละ 6 ฉบับ เผยแพร่ 2 เดือนต่อ ฉบับ 
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์                 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - เมษายน
ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน                ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 5 เดือน กันยายน - ตุลาคม                     ฉบับที่ 6 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม
(วารสารนิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน เริ่มเผยแพร่ออนไลน์ ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2559)