ประวัติและผลงาน

 

 
 2a

ชื่อ-ฉายา (นามสกุล)
        - ดร.สุริยา แสงอินตา

ปัจจุบัน 
        - วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ชาติถูมิ
        - เกิดที่ ณ บ้านคำจวง ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

การศึกษา : การศึกษาแผนกธรรม-บาลี
    แผนกธรรม
        
- พ.ศ. ๒๕๕๐ สอบได้นักธรรมชั้นตรี
        - พ.ศ. ๒๕๕๕ สอบได้นักธรรมชั้นโท
        - พ.ศ. ๒๕๖๑ สอบได้นักธรรมชั้นเอก

    แผนกบาลี
        - พ.ศ. ๒๕๕๗ สอบได้ชั้นประโยค ๑–๒ 
        - พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค 
        - พ.ศ. ๒๕๖๒ สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค 

วุฒิการศึกษาทางโลก 
        - พ.ศ. ๒๕๔๗     ประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านคำจวง ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
        - พ.ศ. ๒๕๕๐     มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
        - พ.ศ. ๒๕๕๓     มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
        - พ.ศ. ๒๕๕๕     ปวส. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะบริการธุรกิจ  สาขาคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ  
                                แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร
        - พ.ศ. ๒๕๕๗    ปริญญาตรี คณะบริการธุรกิจ  สาขาคอมพิวเตอร์ 
                                มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร
        - พ.ศ. ๒๕๕๙     ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสยาม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
        - พ.ศ. ๒๕๖๒     ปริญญาเอก  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหาร
                                การศึกษา
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                                อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
    

ประสบการณ์ทำงาน
        - พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐  เจ้าหน้าที่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ ๑๔
        - พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
        - พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑  ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
        - พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน ครูพิเศษโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย
        - พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑  ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ ๑๔
        - พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑  ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย                     
        - พ.ศ. ๒๕๖๑-ปัจจุบัน เลขานุการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ ๑๔
        - พ.ศ. ๒๕๖๑-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผลงานวิชาการ :  

        - พ.ศ. ๒๕๕๙     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำเสนอผลงานวิชาการ “การพัฒนา
                                เว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อการประชาสัมพันธ์ บนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
                                พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๔” ในการประชุมวิชาการ
                                ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ พหุวัฒนธรรม : โอกาสและความท้าทาย 
                                ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
       - พ.ศ. ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำเสนอผลงานวิชาการ 
                                “การเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายาน” ในการประชุมวิชาการระดับประเทศ 
                                ครั้งที่ ๑๐ ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
       - พ.ศ. ๒๕๖๐   ตีพิมพ์บทความใน นิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน (2465-4205) ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔
                                เรื่อง “พระพุทธเจ้าและหลักธรรมตามคติพระสงฆ์อนัมนิกาย
                                ในประเทศไทย” ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
       - พ.ศ. ๒๕๖๑  ตีพิมพ์บทความใน วารสารอนัมนิกาย (2651-1843) ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ 
                                เรื่อง “การศึกษาในประเทศไต้หวัน” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
       - พ.ศ. ๒๕๖๑  ตีพิมพ์บทความใน วารสารอนัมนิกาย (2651-1843) ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓   
                                เรื่อง“การศึกษาในประเทศไต้หวัน” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
       - พ.ศ. ๒๕๖๑  ตีพิมพ์บทความใน มจร พุทธบริหารการศึกษา (2651-1843) ปีที่ ๒
                                ฉบับที่ ๑ เรื่อง “พระพุทธศาสนามหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย”
                                ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑
        - พ.ศ. ๒๕๖๑  ตีพิมพ์บทความใน วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ (TCI ฐาน 1) (ISSN : 2630-1843 Online ISSN : 2586-923X Print) ปีที่ ๖
                                ฉบับที่ ๑ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์มหายานในประเทศไทย” 
                                ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

 

งานพิเศษ
        - ปัจจุบัน บรรณาธิการ นิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน
[https://www.mahayan.com/ojs/index.php/ik]
        - ปัจจุบัน บรรณาธิการ วารสารอนัมนิกาย [https://www.anamnikayathai.com/ojs/index.php/Anam]
        - ปัจจุบัน ผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะสงฆ์๋อนัมนิกายแห่งประเทศไทย [https://www.anamnikayathai.com/]
        - ปัจจุบัน ผู้ดูแลเว็บไซต์ มหายาน [http://mahayan.com/]
        - ปัจจุบัน ผู้ดูแลเว็บไซต์ โรงเรียนกุสลสมาครวิทยาลัย [http://www.kusonsamakorn.com/]

ความสามารถพิเศษ
       - สามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver    
       
- สามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม  Joomla 3.0
       - ความรู้เกี่ยวกับ Adobe Photoshop
       - สามารถตัดต่อวีดีโอได้ Adobe Premiere Pro
       - ทำหนังสือได้ Adobe Indesign
       - บรรยายธรรม