พิธีไทยทานทิ้งกรจาด ประจำปี 2565
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง สามพราน นครปฐม 7 สิงหาคม 2565 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565​
โล่เกียรติคุณ เปิดการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ทำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”

อาคารสอนภาษา ห้องเรียน วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม
รับสมัครเยาวชนชาย บรรพชาเป็นสามเณรเข้าศึกษาในระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4 บวชฟรี เรียนฟรี มีทุนการศึกษา และส่งเสริมถึงระดับปริญญา ทั้งศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ

277353749 153354403805540 225750934106159661 n

#คุณสมบัติของผู้รับการบรรพชา
1. เป็นนักเรียนชาย
2. มีความประพฤติเรียบร้อย
3. สำเร็จการศึกษา ชั้น ป.6 หรือ ม.3
4. มีร่างกายแข็งแรง และไม่ติดสิ่งเสพติด
#หลักฐานการสมัครเรียน
1. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา อย่างละ 1 ชุด
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4. ใบแสดงผลทางการศึกษา (ปพ. 1)
โทร.092-456-2592, 081-137-8680 และ 092-913-1912
*****หมายเหตุ
1.ต่างชาติก็สามารถสมัครเรียนได้
2.กรอกแบบฟอร์มเสร็จ จะมีครูโทรกลับภายใน 24 ชั่วโม